PRACOWNIK

  • -

PRACOWNIK

PRACOWNIK – Karol , zwany „MANIEK ”  :-))